สถาบันวิชาการ Sure Group Center เป็น สถาบันที่ดำเนินการทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทุกระดับ นับแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน ผู้บริหาร อ.เป้ ชลสิทธิ์ ได้ก่อตั้ง สถาบันวิชาการ “Sure Group Center” ขึ้นมาจนกระทั่งมีชื่อเสียง ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจด้านวิชาการของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ
สถาบันวิชาการ Sure Group Center ได้พัฒนาทางด้านการศึกษา และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอนและทำหนังสือ เพื่อสร้างความสำเร็จแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยทางสถาบันได้ปรับปรุงการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาค ก ก.พ. นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร ปลัดอำเภอ ครูผู้ช่วย เนติบัณฑิต รวมทั้งหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่มีการประกาศสอบ

กว่า 20 ปี สถาบันวิชาการ Sure Group Center และคณาจารย์ ทีมงานติวเตอร์ ได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อความเป็นมืออาชีพ แต่ทั้งนี้ อนาคตและความสำเร็จของท่านมิได้ขึ้นอยู่กับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพราะนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรของแต่ละท่านด้วย

ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิชาการ Sure Group Center จึงพยายามทุ่มเท สร้างสรรค์ให้ทุกฝ่ายร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเป็นการชี้นำให้นักศึกษาเกิดความแตกฉานในวิชาความรู้ ให้เกิดความรู้ ความชำนาญในด้านการศึกษาอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถก่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป